Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawową opiekę zdrowotną świadczymy we wszystkich przychodniach PROMED w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obejmuje ona:

 • opiekę lekarską w godzinach od 8 do 18 świadczoną w poradniach ogólnych i dziecięcych
 • opiekę pielęgniarsko- środowiskową
 • opiekę położnej środowiskowo- rodzinnej
 • w uzasadnionych przypadkach wizyty w domu chorego.​

Czym jest Podstawowa Opieka Zdrowotna w ramach kontraktu z NFZ?

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowe/rodzinne oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej rodzinnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej rodzinnej spośród osób posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Nie obowiązuje rejonizacja.
Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń. Deklaracja, którą wypełnia ubezpieczony powinna być dostępna w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz, pielęgniarka, położna POZ nie mogą odmówić żadnemu ubezpieczonemu zapisania się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć, czy stan zdrowia. Jedyne ograniczenia, jakie mogą zaistnieć podczas składania deklaracji, wynikają z limitów podopiecznych przypadających na jedną osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych.
Aktualnie obowiązujące limity podopiecznych:
 1. Lekarz POZ (lekarz rodzinny, lekarz medycyny ogólnej, internista, pediatra) – do 2750 osób;
 2. Pielęgniarka rodzinna – do 2750 osób;
 3. Położna rodzinna – do 6600 osób populacji żeńskiej, w tym noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia
 4. Pielęgniarka szkolna – do 1100 uczniów

 

Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej rodzinnej
Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku. W przypadku, gdy pacjent po raz trzeci w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną rodzinną – wówczas jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Poprzedni opiekun jest zobowiązany do wydania na wniosek ubezpieczonego kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący, w tym przypadku pacjent.

Opieka sprawowana przez lekarza POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni/ ośrodku zdrowia, codziennie pomiędzy godz. 8.00-18.00, a po godzinie 18.00 w dni powszednie foraz w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe w miejscu zamieszkania.Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.

Informacja dla pacjentów na temat lekarskiej opieki całodobowej, zawierająca numer telefonu, powinna być umieszczona na tablicy wewnątrz i na zewnątrz placówki POZ. Świadczenia z zakresu dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej udzielane są pacjentom w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności sytuacji : utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty o rtopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).

Pacjenci, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mają prawo do:

 • badania i porady lekarskiej,
 • bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej (wg listy badań leżących w kompetencjach lekarza POZ wymienionych w „Zarządzeniu nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju : podstawowa opieka zdrowotna”
 • transportu sanitarnego w przypadkach konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala lub poradni specjalistycznej – do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem – gdy u pacjentów występuje zagrożenia zdrowia lub życia a także dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego;

Zlecenie na przewóz wystawia lekarz POZ po dokonaniu oceny stanu zdrowia oraz oceny stopnia niepełnosprawności pacjenta. Przewóz środkami transportu sanitarnego może być dla pacjenta bezpłatny, częściowo odpłatny lub odpłatny. Zlecenie na transport do poradni specjalistycznej, do której nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym do lekarza dentysty – na pierwszą poradę – wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

 • skierowania w razie uzasadnionej potrzeby na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym. W tym przypadku lekarz POZ kierujący pacjenta zobowiązany jest dołączyć do skierowania komplet badań diagnostycznych wykonanych w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania,
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ,
 • informacji o innych zakładach opieki zdrowotnej działających na podstawie umowy z NFZ,
 • orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • profilaktycznych badań lekarskich w określonych grupach wiekowych,
 • obowiązkowych szczepień ochronnych.

Ubezpieczony ma ponadto prawo do informacji o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez wybranego lekarza POZ lub zmianie miejsca zatrudnienia przez tego lekarza.

 

Opieka sprawowana przez pielęgniarki rodzinne

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń pielęgniarki rodzinnej w godzinach pracy przychodni t.j. od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00-18.00 w pełnym zakresie, natomiast w pozostałym czasie w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy – w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej- w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych świadczeń wynikających z procesu leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi.

Do świadczeń pielęgniarki rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki POZ. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do lekarza POZ.

Opieka sprawowana przez położne rodzinne

Położna środowiskowa /rodzinna realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 8.00 – 18.00. Do świadczeń położnej rodzinnej ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej POZ oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do pielęgniarki rodzinnej oraz do lekarza POZ.

Obszar działalności pielęgniarki położnej i rodzinnej, to m.in.:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • realizacja zleceń lekarskich,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki i położnej rodzinnej może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych pielęgniarka uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.