Profilaktyka Gruźlicy

EDUKACJA O PRPOFILAKTYCE GRUŹLICY

            Gruźlica jest najczęstszą przyczyną zgonów na świecie wywołanych przez pojedynczy czynnik zakaźny. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2017 r. na gruźlicę zachorowało na świecie 10 mln osób. W 2017 r. w krajach Unii Europejskiej stwierdzono łącznie 55 tys. 337 przypadków gruźlicy.

            Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2016 roku była ponad dwukrotnie wyższa w grupie mężczyzn niż u kobiet. Największa różnica zapadalności między mężczyznami i kobietami występowała w przedziale od 55 do 59 lat (51,9 vs 11,5) oraz w wieku od 60 do 64 lat (45,9 vs 11,7). Najwyższą w Polsce zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci stwierdzono u mężczyzn w woj. świętokrzyskim – 34,2 na 100 000; najniższą u kobiet w Wielkopolsce – 4,7 na 100 000.

            W Polsce występują różnice zapadalności na gruźlicę między regionami kraju. W 2016 roku najwyższą zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci zarejestrowano w województwie mazowieckim – 24,3 na 100 000 i świętokrzyskim – 23,0 na 100 000; najniższą w województwie wielkopolskim – 8,1 na 100 000 i podlaskim – 10,2 na 100 000.

W roku 2017 zapadalność na gruźlicę w Polsce zmniejszyła się, ale w województwie świętokrzyskim nadal była wyższa niż średnia dla kraju.

 

Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2017 roku wg województw.

Współczynniki na 100 000 ludnościPolska 15,1

Program profilaktyki gruźlicy:

Adresatami Programu jest populacja osób dorosłych, znajdujących się u świadczeniodawcy na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:

– osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,

– osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

            Objęcie świadczeniobiorców Programem następuje przede wszystkim poprzez wykorzystanie posiadanej przez pielęgniarki POZ znajomości środowiska świadczeniobiorców, która umożliwi bezpośrednie dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Programem zostaną objęci także świadczeniobiorcy, którzy samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ.

            Program ten zrealizować można u każdej pielęgniarki środowiskowo rodzinnej POZ, która posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.